યજમાનો

શ્રી અક્ષર ઓરડીના થયેલા યજમાનો

      (૧) દરવાજો (કુલ ૨)
   દલસુખભાઇ બાલુભાઇ ચાવડા - મુંબઇ (ગઢડા) (હ. પુ.કપિલેશ્ર્વરાનંદજી ગઢપુર)

   ઘનશ્‍યામભાઇ સનાભાઇ પટેલ પરિવાર (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)

     (ર) જરુખો
   શ્રી અમૃતબેન લાલજીભાઇ ભુડીયા - લંડન
      (હ. આશા, અંજના, કલ્‍પના, તુલશી અને રક્ષા) (પ્રે.શ્રી નિત્‍યસ્‍વરુપદાસજી - સરધાર)
   અ.નિ.વેલજીભાઇ કરશનભાઇ વેકરીયા - લંડન
     (હ.ધ.પ. નાનુબેન અને પુ. પરશોતમભાઇ) (પ્ર.શ્રી નિત્‍યસ્‍વરુપદાસજી - સરધાર)

     (૩) ઢોલીયો
   અ.નિ.પુ.સ્‍વા.નરનારાયણદાસજી, અ.નિ.ભં.સ્‍વા. નારાયણપ્રિયદાસજી

      (હ. સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી - ગઢપુર)

     (૪) જરુખો (પાછળનો)
   શ્રી લક્ષ્‍મણભાઇ નાગજીભાઇ, રામજીભાઇ નાગજીભાઇ, કુંવરજીભાઇ નાગજીભાઇ કળથીયા - પીપળ

     (પ) પટારો
   અ.નિ.કો.સ્‍વા.નારાયણમુનિદાસજી (હ. પુ.સ્‍વા.શાંતિસ્‍વરુપદાસજી તથા

     સ્‍વા. પરમેશ્ર્વરદાસજી-ગઢપુર)

     (૬) કબાટ
   પટેલ અતરવાળા શીવલાલભાઇ - સુરત (હ.સ્‍વા.છપૈયાપ્રકાશદાસજી)

      (૭) નિચેની બારી (કુલ ૮)
 
  ૧. હરિભાઇ વાલજીભાઇ સુતરીયા - ઝમરાળા (હ. લાભુબેન, પલ્‍લવી, પ્રે.કો.ઘનશ્‍યામસ્‍વામી)
 
  ૧. અ.નિ. મીઠીબા સામતભાઇ વાઘેલા (હ. શાંતાબેન ગુણુભાઇ ચવાણાવાળા)
   ૧. મોહનભાઇ રામજીભાઇ કાથરોટીયા પરીવાર - ઓળીયા (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
   ૧. હંસરાજભાઇ વિરજીભાઇ નાકરાણી - ભેસાણ (સુરત) (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
   ૧. કુરજીભાઇ જીવરાજભાઇ ગજેરા શેડુભાર હ.સાં.યો.ભાનુબેન ગઢપુર
   ૧. મનસુખભાઇ કુરજીભાઇ ગજેરા શેડુભાર હ.સાં.યો.ભાનુબેન ગઢપુર
   ૧. ચંદુભાઇ કુરજીભાઇ ગજેરા શેડુભાર હ.સાં.યો.ભાનુબેન ગઢપુર
   ૧. ઘનશ્યામભાઇ કુરજીભાઇ ગજેરા શેડુભાર હ.સાં.યો.ભાનુબેન ગઢપુર

      (૮) થાંભલા (કુલ ૧૮)
   ૧ અ.નિ.ચંપાબેન ગોવિદલાલ સોની પાટણ હ.શ્રીનિલ,દર્શન,ધ્રુવ
 
  ૧ હરિભકત હ.કો.શા.સ્વા.ઘનશ્યામવલ્લભદાસજી
 
  ૧ શારદાબેન લક્ષ્મીદાસ રવાણી મુંબઇ હ.રાજેશ,મહેશ,યશ,પ્રે.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી
   ૧ કાંતિભાઇ નાનજીભાઇ સાવલીયા આંબા હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી
   ૧ ગં.સ્વ.લલિતાબેન જગજીવનદાસ વિઠલાણી મુંબઇ થાણા હ.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી
 
  ૧ કુમારી શોભાબેન જગજીવનદાસ વિઠલાણી મુંબઇ થાણા હ.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી
 
  ૧ પ્રફુલભાઇ જગજીવનદાસ વિઠલાણી મુંબઇ થાણા હ.શ્રી એસ.પી સ્વામી
 
  ૧ અ.સૌ.પ્રિતિબેન પ્રફુલભાઇ વિઠલાણી મુંબઇ થાણા હ.શ્રી એસ.પી સ્વામી
 
  ૧ હાર્દિકકુમાર પ્રફુલભાઇ વિઠલાણી મુંબઇ થાણા હ.શ્રી એસ.પી સ્વામી
 
  ૧ હરેશભાઇ જગજીવનદાસ વિઠલાણી મુંબઇ થાણા હ.શ્રી એસ.પી સ્વામી
 
  ૧ અ.સૌ.પ્રાર્થનાબેન હરેશભાઇ વિઠલાણી મુંબઇ થાણા હ.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી
 
  ૧ કુમારી ઐશ્વર્યાબેન હરેશભાઇ વિઠલાણી મુંબઇથાણા હ.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી
 
  ૧ કુમારી ધનશ્રીબેન હરેશભાઇ વિઠલાણી મુંબઇથાણા હ.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી
 
  ૧ મંગળદાસ છગનલાલ મુખી મેતપુર મુંબઇ હ.એસ.એમ.મુખી પ્રે.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી
 
  ૧ ગંગાબેન મંગળદાસ મુખી મેતપુર મુંબઇ હ.એસ.એમ.મુખી પ્રે.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી
 
  ૧ જગજીવનદાસ કેશવજીભાઇ વિઠલાણી મુંબઇ હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી
   ૧ મુકુંદભાઇ દેવજીભાઇ ચોડવડીયા કેરાળા હ.પાર્ષદ ભાણજીભગત
   ૧ ડો.વિપુલભાઇ દેવજીભાઇ ચોડવડીયા કેરાળા હ.પાર્ષદ રમેશભગત

      (૯) ચોકડા (કુલ ૨૨)
   શ્રી ભીમજીભાઇ કરશનભાઇ ખેતાણી - લંડન
      (હ. ધ.પ.સામુબેન તથા મુકેશ, હીતેશ અને નીતાબેન) (પ્ર.નિત્‍યસ્‍વરૂપસ્‍વામી, સરધાર)
   ૧ કાનજીભાઇ મુળજીભાઇ કેવડીયા નાનાઝઝાવદર (સુરત)હ.સાં.યો.ગૌરીબા

   ૧ શાંતિલાલ મગનભાઇ ગોળવીયા - વેળાવદર
   ૧ વિરેશભાઇ ચંદ્રકાંતભાઇ દેસાઇ - મુંબઇ (હ.કુણાલ પ્રે.બ્ર.સ્વા.ચંદ્રપ્રકાશાનંદજી)
   ૧ ભીખાભાઇ આણંદભાઇ ધડુક દાતરડી - સુરત (હ.પ.પુ.લાલજીમહારાજ)
   ૧ લાલજીભાઇ ભીખાભાઇ ધડુક દાતરડી - સુરત (હ.પ.પુ.લાલજીમહારાજ)
   ૧ બાબુલાલ રાયચંદભાઇ દાણી - સાવરકુંડલા (હ.મગનભાઇ, યોગેશભાઇ)
   ૧ પુ.સ્વા.કૃષ્ણસેવાદાસજી ગુરૂ સ્વા.બાળકૃષ્ણદાસજી ગઢપુર હ.સ્વા.ઇશ્વરપ્રસાદદાસજી
   ૧ સ્વા.ના.વિદ્યામંદિર ગઢડા હ.શા.સ્વા.ભકિતજીવનદાસજી,શા.સ્વા.ભકિતપ્રિયદાસજી

   ૩ ચોકડા - ડુંગરશીભાઇ ગોપાલભાઇ નીસર - થાણા મુંબઇ (હ. શ્રી સ્‍વા.નિત્‍યસ્‍વરૂપદાસજી-સરધાર)
   ૨ ચોકડા - અમરશીભાઇ, રસીકભાઇ, રમેશભાઇ - થાણા મુંબઇ (હ. શ્રી સ્‍વા.નિત્‍યસ્‍વરૂપદાસજી-સરધાર)
   અ.નિ.સાં.યો.શ્યામબેન ગુરૂ જીવુબા (હ.સાં.યો.અંજુબેન, ગઢપુર)
   ૧ ચોકડા રાજેશભાઇ ધીરૂભાઇ પીઠવડી હ.હિતેન્દ્રભાઇ કાળુભાઇ દાડમા પ્રે.સાં.યો.વિલાસબેન

      (૧૦) ભમરડી
   શ્રી રામજીભાઇ તળશીભાઇ વિઠ્ઠાણી - નિંગાળા (હ. કો.સ્‍વા. વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)

      (૧૧) બ્રેકીટ (કુલ ૨૨)
   ૧ ઘનશ્યામભાઇ મુળજીભાઇ ગાબાણી ખોપાળા(ડેલીવાળા) સુરત હ.સાં.યો.સુમિતાબેનગુ.હંસાબેન
   ૧ વિમલભાઇ હરજીભાઇ ભીમાણી (ગઢપુર મંદિર ટ્રસ્ટીશ્રી) (સુરત)તરપાળા

   ૧ ભુપતભાઇ જેરામભાઇ પાંચાણી (ગઢપુર મંદિર ટ્રસ્ટીશ્રી) (સુરત) પીપરડી
   ૧ રમેશચંદ્ર પ્રેમચંદ્ર ચોકસી - નાસિક
   ૧ રાજેશચંદ્ર પ્રેમચંદ્ર ચોકસી - નાસિક
   ૧ નવિનચંદ્ર પ્રેમચંદ્ર ચોકસી - નાસિક
   ૧ પ્રવિણચંદ્ર પ્રેમચંદ્ર ચોકસી - નાસિક
   ૧ પ્રકાશચંદ્ર પ્રેમચંદ્ર ચોકસી - નાસિક
   ૧. ચંદ્રકાંત પટેલ - ઓસ્‍ટ્રેલીયા (ઓનલાઇન ક્રેડીટ કર્ડથી આવેલ દાન -તા. ૨૬/૯/૨૦૦૯)

   ૧. વશરામભાઇ નાગજીભાઇ અકબરી - ફીફાદ (હ. ભરતભાઇ તથા વિશ્ર્વવલ્‍લભસ્‍વામી)
   ૧. જયંતભાઇ છગનભાઇ હ.અતુલકુમાર ભાવસાર મુંબઇ પ્રે.સાં.યો.કવિતાબેન
   ૧ સાં.યો.લાભુબેન,સાં.યો.હંસાબેન,હરેશભાઇ ગોવદભાઇ બીલાવાળા હ.સાં.પ્રભાબેન

      (૧૨) ઉપરની બારી (કુલ ૮)
   ૧. મકોડભાઇ તળશીભાઇ ભુંગળીયા - ઝીંજાવદર (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
   ૧. ભરતભાઇ કાનજીભાઇ સવાણી - પડવદર (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી) 
   ૧. કમલેશભાઇ ભીમજીભાઇ મોરડીયા - ઝીંજાવદર (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી) 
   ૧. યશકુમાર ગુણવંતભાઇ પારજીયા - ગઢપુર 
   ૧. દેવયાનીબેન મધુસુદનભાઇ નવનિતરાય ઓઝા - મુંબઇ (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લ્‍ભદાસજી) 
   ૧. સરલાબેન દિપકભાઇ પોબારી (હ. પ્રણવ, જીગર, મુંબઇ થાણા) (પ્રે. શ્રી એસ.પી.સ્‍વામી) 
   ૧. અ.સૌ. રક્ષાબેન બિપીનભાઇ (હ. કૃણાલ, મિતુલ, મુંબઇ થાણા) (પ્રે. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લ્‍ભદાસજી ) 
   ૧. અ.સૌ. છાયાબેન શૈલેષકુમાર વસાણી (હ. શ્રુતિબેન મુંબઇ થાણા)

      (૧૩) બાજોઠ
   અ.નિ.શા.સ્‍વા. ગોવિંદસ્‍વરુપદાસજી (હ. શ્રીચૈતન્‍યસ્‍વામી તથા કો.સ્‍વા. વિશ્ર્વસ્‍વરુપદાસજી - ગઢપુર)

      (૧૪) અડધી થાંભલી (કુલ ૧૪)
   ૧. નટવરલાલ મોતીલાલ શાહ (હ. પ્રવિણભાઇ શાહ) - વડોદરા (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી) 
   ૧. અ.નિ. મોહનલાલ ધરમશીભાઇ તથા ધીરજબેન મોહનભાઇ પોપટ - મુંબઇ 
   ૧. લલિતભાઇ મોહનભાઇ તથા અવનિબેન લલિતભાઇ પોપટ - મુંબઇ
   ૧. રજનીકાંત મોહનભાઇ તથા જીગ્‍નાબેન રજનીકાંત પોપટ - મુંબઇ 
   ૧. મીનાબેન મોહનભાઇ તથા દિપ્‍તીબેન મોહનભાઇ પોપટ - મુંબઇ 
   ૧. તેજસ લલિતભાઇ તથા રાજ રજનીકાંત પોપટ - મુંબઇ 
   પ. થાંભલી - સંજયભાઇ ધીરજલાલ શાહ - મુંબઇ (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી) 
   ૧. અ.નિ. પરેશભાઇ મોહનભાઇ પોપટ - મુંબઇ (હ.કો.સ્‍વા. વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી) 
   ૧. અરવિંદભાઇ વનમાળીભાઇ તથા ધ.પ.કુસુમબેન શાહ - મુંબઇ 
   ૧. અ.નિ. કનૈયાલાલ પાનાચંદ ગાંધી - મુંબઇ (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)

      ૧પ) ચોરસી
    ૧ અંકિતભાઇ પટેલ - અમેરીકા
  
 
૧ ખંજન કૃષ્ણકાંત કુકડીયા ભાવનગર હ.શ્રી એસ.પી.સ્વામી
  
 
૧ ચંપાબેન મીસ્ત્રી મુંબઇ હ.સાં.યો.લાભુબેન ગઢડા
  
 
૧ અ.નિ.રણજીતભાઇ છેલભાઇ ખાચર ગઢપુર હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી

  
 
૧ શ્રી કમલેશભાઇ વૃન્દાવન ફરસાણ ગઢડા હ.પુ.કપિલ સ્વામી
  
 
૧ શ્રી પ્રકાશભાઇ વૃન્દાવન ફરસાણ ગઢડા હ.પુ.કપિલ સ્વામી
  
 
૧ ખાચર દિનેશભાઇ મંગળુભાઇ (દાદાબાપુના વંશજ) ગઢપુર હ.કપીલસ્વામી
  
 
૧ ખાચર મહાવીરભાઇ ભાભલુભાઇ (દાદાબાપુના વંશજ) ગઢપુર હ.કપીલસ્વામી

  
 
 ખાચર પ્રવિણભાઇ જીલુભાઇ (દાદાબાપુના વંશજ) ગઢપુર હ.કપીલસ્વામી
  
 
૧ ખાચર કિશોરભાઇ અનકભાઇ (દાદાબાપુના વંશજ)ગઢપુર હ.કપીલસ્વામી
  
 
૧ ખાચર કિરીટભાઇ મંગળુભાઇ (દાદાબાપુના વંશજ) ગઢપુર હ.કપીલસ્વામી
 
   ૧ હિરલ વલ્લભભાઇ પટેલ ગઢડા હ.પુ.કપિલ સ્વામી

  
 
૧ ધવલ વલ્લભભાઇ પટેલ ગઢડા હ.પુ.કપિલ સ્વામી
  
 
૧ જસુમતિબેન રજનીકાંત સોમાણી ગઢપુર હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી-ગઢપુર
  
 
૧ મનીષાબેન અતીતભાઇ ઊપાધ્યાય ગઢડા હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી-ગઢપુર

  
 
૧ ઇન્દુબેન ભીખાલાલ રતિલાલ લંગાળીયા ગઢડા હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી-ગઢપુર
  
 
૧ સ્વ.શાંતાબેન પ્રભાશંકરભાઇ ત્રિવેદી હ.મહેશભાઇ ન્..ઝ)ગઢડા હ.પુ.કપિલ સ્વામી
  
 
૧ લલીતાબેન નાનાલાલ જાદવજી શેઠ ગઢડા હ.પુ.કપિલ સ્વામી

      (૧૬) અડધી ચોરસી (કુલ ૧૪)
    (પ ચોરસી) રુપેશભાઇ અશોકભાઇ પટેલ - અમેરીકા (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
  (
૪ ચોરસી) રચનાબેન રુપેશભાઇ પટેલ - અમેરીકા (હ. કોઇસ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧. બેચરભાઇ પરશોતમભાઇ ભીસરા - અડતાળા (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧. રમેશભાઇ મનજીભાઇ સાકરીયા - કંથારીયા (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧. મુકેશભાઇ લક્ષ્‍મણભાઇ મોરડીયા - પડવદર (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧. અશોકભાઇ રામસંગભાઇ સાવડા - ખોપાળા (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)

  
 
૧. રુષીભાઇ પ્રવિણભાઇ લાધવા - ભાવનગર  (હ.પુ.કપિલેશ્ર્વરાનંદજી, ગઢપુર) 

      (૧૭) લામસા (કુલ ૪)
    ૧. શ્રી મુકેશભાઇ એન. પુજારા - બોટાદ
  
 
૧. કૈલાસબેન મુકેશભાઇ પુજારા - બોટાદ
  
 
૧. જાનકીબેન મુકેશભાઇ પુજારા - બોટાદ
  
 
૧. ઉર્જા મુકેશભાઇ પુજારા - બોટાદ 

      (૧૮) ખીલી
    અ.નિ.સ્‍વા.નારાયણસેવાદાસજી (હ.શા.સ્‍વા. છપૈયાપ્રકાશદાસ - ગઢપુર)

      (૧૯) પથ્‍થર કુંભી (કુલ ૧૮)
    પ કુંભી - ઠકકર સુમિત્રાબેન જયંતિલાલ ચુનીલાલ (હ. બ્ર.સ્‍વા.ચંદ્રસ્‍વરુપાનંદજી)
  
 
પ કુંભી - ઠકકર દિપાબેન મહેશભાઇ જયંતિલાલ (હ. અંકિત, ઉત્‍કર્ષ પ્રે.બ્ર.સ્‍વા.ચંદ્રસ્‍વરુપાનંદજી)
  
 
૪ કુંભી - ઠકકર નેહલબેન બિપીનભાઇ જયંતિલાલ (હ. ક્રિષ્‍નાબેન, આદિત્‍ય, પ્રે.બ્ર.સ્‍વા.ચંદ્રસ્‍વરુપાનંદજી)
  
 
૪ કુંભી - ઠકકર રુપલબેન વિજયભાઇ જયંતિલાલ (હ. માનસી, આયુશી પ્રે.બ્ર.સ્‍વા.ચંદ્રસ્‍વરુપાનંદજી)

      (૨૦) કઠોડો (કુલ ૨૦૬ ફુટ)
    પ૧ ફુટ રમણીકભાઇ મહેતલીયા - કાંદિવલી મુંબઇ (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧પ ફુટ પ્રવિણકુવરબા ગીરીરાજસિંહજી ગોહિલ - ગઢડા (હ. પૂર્વરાજસિંહ કુલદિપસિંહ , પ્રે.કપિલેશ્ર્વરાનંદજી, ગઢપુર)
  
 
૧૧ ફુટ વિજયકુમાર હિમતભાઇ ગાંધી - મુંબઇ (હ.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી)
  
 
૧૧ ફુટ અ.નિ.કો.સ્વા.હરિનારાયણદાસજીની સ્મૃતિમાં (હ.શ્રીબળદેવસ્વામી,શા.નિલકંઠસ્વામી - ગઢડા)
  
 
૧૧ ફુટ રાજુભાઇ હરીભાઇ - અંબાસણા (હ. અર્જુનભાઇ પ્રે. કો.શા.સ્‍વા.ઘનશ્‍યામવલ્‍લભદાસજી)

  
 
૧૧ ફુટ ભગવાનભાઇ (ગોપીનાથજી ફુલવાળા) - માંડવધાર (હ. કપિલેશ્ર્વરાનંદજી, ગઢપુર)
  
 
૧૧ ફુટ હરિવદનભાઇ હરકિશનભાઇ શાહ - મુંબઇ
  
 
૧૧ ફુટ અ.નિ.ધનગૌરીબેન તુલસીભાઇ હ.વર્ષાબેન અરવદભાઇ અમદાવાદ હ.વિલાસબેન
  
 
૭ ફુટ રામુબેન જસમતભાઇ વિરડીયા - પરવાળા (હ.હમતભાઇ )
  
 
૭ ફુટ જીતેન્‍દ્રભાઇ ભાવસાર - યુએસએ (ઓનલાઇન ક્રેડીટ કર્ડથી આવેલ દાન - ૨૧/૯/૨૦૦૯)

  
 
૭ ફુટ પુ.મંગુબાની સ્મૃતિમાં હ.મિનાક્ષીબેન મહેશચંદ્ર પંડયા ન્યુયોર્ક હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી
  
 
૫ ફુટ પ્રેમજીભાઇ જીવરાજભાઇ ગજેરા શેડુભાર હ.સાં.યો.ભાનુબેન
  
 
પ ફુટ ઉર્વેશકુમાર સુરેશભાઇ ગાંધી - મુંબઇ (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
પ ફુટ સુરેશભાઇ ચીનુભાઇ ગાંધી - વડોદરા (હ. કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
પ ફુટ હિરાબેન, શીરદાબેન, રેખાબેન, દિપાબેન, પ્રભાબેન (હ. સા.યો.ભાનુબેન)
  
 
પ ફુટ સા.યો. ભાનુબેન શેડુભારવાળાના હરિભકતો તરફથી
  
 
૩ ફુટ કરશનભાઇ ધરમશીભાઇ માણીયા તથા દુધીબેન - ગઢડા
  
 
૩ ફુટ અ.નિ.સાં.યો.સવિતાબા (હ.સાં.યો.ભાવનાબેન પાર્ષદ કાજલબેન ગઢડા)
  
 
૩ ફુટ અનસુયાબેન  અંબાશંકરભાઇ ભટ્ટ (કુકડ) - ભાવનગર
 
   ૩ ફુટ જાગ્રુતિબેન રાજુભાઇ ઓઝા મુંબઇ હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજ
  
 
૩ ફુટ કાશીબેન બચુભાઇ - ગઢડા

  
 
૨ ફુટ નાનજીભાઇ હ.સાં.યો.વિલાસબેન (ઠાંસાવાળા)
  
 
૧ ફુટ જશભાઇ ચુનીભાઇ પટેલ - ચેન્‍નઇ (હ. નરેશ પટેલ)
  
 
૧ ફુટ હરિવદનભાઇ ઉમીયાશંકર દવે તથા પરિવાર - ચેન્‍નાઇ
    
  (
ઓનલાઇન ક્રેડીટ કર્ડથી આવેલ દાન -તા. ૩૦/૯/૨૦૦૯)
  
 
૧ ફુટ અર્પણ સ્‍માર્ટ - યુ.એસ. (ઓનલાઇન ક્રેડીટ કર્ડથી આવેલ દાન -તા. ૨૯/૯/૨૦૦૯)
  
 
૧ ફુટ નરેશભાઇ પટેલ - યુ.એસ. (ઓનલાઇન ક્રેડીટ કર્ડથી આવેલ દાન - તા. ૨૨/૯/૨૦૦૯)
  
 
૧ ફુટ અંકુરભાઇ દેસાઇ - યુ.એસ. (ઓનલાઇન ક્રેડીટ કર્ડથી આવેલ દાન - તા. ૭/૯/૨૦૦૯)

      (૨૧) અડધી પથ્‍થર કુંભી
    કાંતુબેન ભુધરભાઇ ભલગામડીયા - માંડવધાર (હ. પ્રવિણભાઇ તથા રાજુભાઇ પ્રે.કો. ભકિતચરણદાસજી)

      (૨૨) મોતીયુ (કુલ ૨૦૬ ફુટ)
    ૧૦પ ફુટ અ.નિ.સ્‍વા.મોરલીમનોહરદાસજી - ગઢપુર (હ. સ્‍વા.બાળકૃષ્‍ણદાસજી)
  
 
૧૦પ ફુટ અ.નિ. સ્‍વા.ગુરુપ્રસાદદાસજી (હ. કો.સ્‍વા.ભકિતપ્રસાદદાસજી, કારીયાણી)

      (૨૩) ગોખલા
    સ્‍વા.વાસુદેવપ્રસાદદાસજી - ગઢપુર (હ. પાર્ષદ જગદિશભગત તથા જતિનભગત)

      (૨૪) ઢીચણીયા
    અ.નિ.સ્‍વા.હરિદાસજીની સ્‍મૃતિમાં (હ. કો.બળદેવસ્‍વામી તથા કો. ભકિતનંદનસ્‍વામી - ગઢપુર)

      (૨પ) છાજલી ૧પ ફુટના
    અ.નિ.સ્‍વા.હરિદાસજીની સ્‍મૃતિમાં (હ. કો.બળદેવસ્‍વામી તથા કો. ભકિતનંદનસ્‍વામી - ગઢપુર)

      (૨૬) ઓસરીના પાટડા (કુલ ૧૪ )
    ૧ પ્રેમચંદ ઠાકરશીભાઇ ચોકસી પરીવાર - નાસિક
  
 
૧ જયમીનભાઇ સુરેશભાઇ તથા નિમિતભાઇ સુરેશભાઇ - ડભાણ
  
 
૧ શ્રી ઘનશ્યામમંડળ સત્સંગી બહેનો નારણઘાટ અમદાવાદ હ.સાં.યો.મણીબા
  
 
૧ પુ.સ્વા.ધર્મવલ્લભદાસજીની સ્મૃતિમાં હ.પુ.સ્વા.ભકિતતનયદાસજી,સ્વા.લક્ષ્માનારાયણદાસજી ગઢડા
  
 
સાં.યો.કાનબાઇબેન તથા સાં.યો.મેધનાબેન ગઢપુર હ.સાં.યો.જયશ્રીબેન

      (૨૭) ઓસરીના આડા પાટડા (રૂ,૧૮,૦૦૦)
    ૨ મોભ - સાં.યો.મણીબા ગુરૂ ગોદાવરીબા,સાં.યો.નંદુબા (હ.કૈલાસબેન ગઢડા)
  
 
૨ મોભ - સાં.યો.મણીબા ગુરૂ ગોદાવરીબા,સાં.યો.નંદુબા (હ.કૈલાસબેન ગઢડા)
  
 
૨ મોભ - કાળુભાઇ પરશોતમભાઇ ગોદાણી - અમદાવાદ (હ. પ.પૂ.લાલજીમહારાજ)
  
 
૨ મોભ - ગીતાબેન રમેશભાઇ આસોદરીયા અમદાવાદ હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી
  
 
૧ મોભ - અશોકભાઇ રામજીભાઇ સુતરીયા ઝમરાળા હ.આકાશ અશોકભાઇ
  
 
૧ મોભ - સુરેશભાઇ રામજીભાઇ સુતરીયા ઝમરાળા હ.ધ્રુવીલ,નીલીબેન
  
 
૧ મોભ - રાધાબેન લક્ષ્મણભાઇ પટેલ નારણઘાટ અમદાવાદ હ.સાં.યો.મણીબા
  
 
૧ મોભ - પુ.સ્વા.કૃષ્ણસેવાદાસજી ગુરૂ સ્વા.બાળકૃષ્ણદાસજી ગઢપુર હ.સ્વા.ઇશ્વરપ્રસાદદાસજી
  
 
૧ મોભ - સ્વા.ના.વિદ્યામંદિર ગઢડા હ.શા.સ્વા.ભકિતજીવનદાસજી,શા.સ્વા.ભકિતપ્રિયદાસજી
  
 
૧ મોભ - પુ.સ્વા.ધર્મવલ્લભદાસજીની સ્મૃતિમાં હ.પુ.સ્વા.ભકિતતનયદાસજી,સ્વા.લક્ષ્મીનારાયણદાસજી ગઢડા
  
 
૧ મોભ - અ.નિ.સાં.યો.શ્યામબેન ગુરૂ જીવુબા (હ.સાં.યો.અંજુબેન ગઢપુર)
  
 
૧ મોભ - સ્વા.કૃષ્ણસ્વરૂપદાસજી(બાબાસ્વામી) ગુરૂ ત્રિકમચરણદાસજી (હ.પુ.બદ્રીનારાયણદાસજી)
  
 
૧ મોભ - સ્‍વા.હરિવલ્લભદાસજી ગુરૂ સ્વા.કૃષ્ણસ્વરૂપદાસજી(બાબાસ્વામી) (હ.પુ.બદ્રીનારાયણદાસજી)
  
 
૧ મોભ - સ્વા.શાંતીપ્રસાદદાસજી ગુરૂ માધવપ્રસાદદાસજી (હ.પુ.બદ્રીનારાયણદાસજી - ગઢપુર)
  
 
૧ મોભ - ધર્મેન્‍દ્ર ભગત - યુ.એસ. (ઓનલાઇન ક્રેડીટ કાર્ડથી આવેલ દાન તા. ૪/૧૦/૨૦૦૯)
  
 
૧ મોભ - અંકીતકુમાર પટેલ - યુએસ (ક્રેડીટ કર્ડથી આવેલ દાન - તા. ૨૨/૯/૨૦૦૯)

  
 
૧ મોભ - સાં.યો.મધુબા, સાં.યો.ગૌરીબા - ધોલેરા (હ. મિતાબેન)
  
 
૧ મોભ - હંસાબેન હસમુખભાઇ પટેલ - ભરુચ (પ્રે. સાં.યો. કવિતાબેન - ગઢપુર)
  
 
૧ મોભ -. પુષ્‍પાબેન કે.જી. પટેલ - ભરુચ (પ્રે. સાં.યો. કવિતાબેન - ગઢપુર)
  
 
૧ મોભ - નિતાબેન રાજેન્‍દ્રભાઇ - અમદાવાદ (પ્રે. સાં.યો. કવિતાબેન - ગઢપુર)
  
 
૧.મોભ - મિતાબેન રાકેશભાઇ પટેલ - નાહિયેર (પ્રે. સાં.યો. કવિતાબેન - ગઢપુર)
  
 
૧ મોભ -. સોની ચંદુલાલ દયાળજીભા મોરબી
  
 
૧ મોભ - કૃણાલ દેસાઇ - યુએસ (ઓનલાઇન ક્રેડીટ કર્ડથી આવેલ દાન - તા. ૯/૯/૨૦૦૯)
  
 
૧ મોભ - કલ્પનાબેન તથા કવિતાબેન ભાવસાર મુંબઇ પ્રે.સાં.યો.કવિતાબેન ગઢપુર
  
 
૧ મોભ - કલ્પનાબેન તથા નિલમબેન ભાવસાર મુંબઇ પ્રે.સાં.યો.કવિતાબેન ગઢપુર
  
 
૧ મોભ - કાશીબેન બાબુભાઇ સાવલીયા સુરત પ્રે.સાં.યો.કવિતાબેન ગઢપુર
  
 
૧ મોભ - સાં.યો.કાનબાઇબેન તથા સાં.યો.મેધનાબેન ગઢપુર હ.સાં.યો.જયશ્રીબેન

  
 
૧ મોભ - અભિષેક રમેશભાઇ આસોદરીયા અમદાવાદ હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી
  
 
૧ મોભ - હેલીબેન રમેશભાઇ આસોદરીયા અમદાવાદ હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી

      (૨૮) આડા મોભ (કુલ ૩૦)
    ૨ મોભ - સાં.યો.મણીબા ગુરૂ ગોદાવરીબા,સાં.યો.નંદુબા (હ.કૈલાસબેન ગઢડા)
  
 
૨ મોભ - સાં.યો.મણીબા ગુરૂ ગોદાવરીબા,સાં.યો.નંદુબા (હ.કૈલાસબેન ગઢડા)
  
 
૨ મોભ - કાળુભાઇ પરશોતમભાઇ ગોદાણી - અમદાવાદ (હ. પ.પૂ.લાલજીમહારાજ)
  
 
૨ મોભ - ગીતાબેન રમેશભાઇ આસોદરીયા અમદાવાદ હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી
  
 
૧ મોભ - અશોકભાઇ રામજીભાઇ સુતરીયા ઝમરાળા હ.આકાશ અશોકભાઇ
  
 
૧ મોભ - સુરેશભાઇ રામજીભાઇ સુતરીયા ઝમરાળા હ.ધ્રુવીલ,નીલીબેન
  
 
૧ મોભ - રાધાબેન લક્ષ્મણભાઇ પટેલ નારણઘાટ અમદાવાદ હ.સાં.યો.મણીબા
  
 
૧ મોભ - પુ.સ્વા.કૃષ્ણસેવાદાસજી ગુરૂ સ્વા.બાળકૃષ્ણદાસજી ગઢપુર હ.સ્વા.ઇશ્વરપ્રસાદદાસજી
  
 
૧ મોભ - સ્વા.ના.વિદ્યામંદિર ગઢડા હ.શા.સ્વા.ભકિતજીવનદાસજી,શા.સ્વા.ભકિતપ્રિયદાસજી
  
 
૧ મોભ - પુ.સ્વા.ધર્મવલ્લભદાસજીની સ્મૃતિમાં હ.પુ.સ્વા.ભકિતતનયદાસજી,સ્વા.લક્ષ્મીનારાયણદાસજી ગઢડા
  
 
૧ મોભ - અ.નિ.સાં.યો.શ્યામબેન ગુરૂ જીવુબા (હ.સાં.યો.અંજુબેન ગઢપુર)
  
 
૧ મોભ - સ્વા.કૃષ્ણસ્વરૂપદાસજી(બાબાસ્વામી) ગુરૂ ત્રિકમચરણદાસજી (હ.પુ.બદ્રીનારાયણદાસજી)
  
 
૧ મોભ - સ્‍વા.હરિવલ્લભદાસજી ગુરૂ સ્વા.કૃષ્ણસ્વરૂપદાસજી(બાબાસ્વામી) (હ.પુ.બદ્રીનારાયણદાસજી)
  
 
૧ મોભ - સ્વા.શાંતીપ્રસાદદાસજી ગુરૂ માધવપ્રસાદદાસજી (હ.પુ.બદ્રીનારાયણદાસજી - ગઢપુર)
  
 
૧ મોભ - ધર્મેન્‍દ્ર ભગત - યુ.એસ. (ઓનલાઇન ક્રેડીટ કાર્ડથી આવેલ દાન તા. ૪/૧૦/૨૦૦૯)
  
 
૧ મોભ - અંકીતકુમાર પટેલ - યુએસ (ક્રેડીટ કર્ડથી આવેલ દાન - તા. ૨૨/૯/૨૦૦૯)

  
 
૧ મોભ - સાં.યો.મધુબા, સાં.યો.ગૌરીબા - ધોલેરા (હ. મિતાબેન)
  
 
૧ મોભ - હંસાબેન હસમુખભાઇ પટેલ - ભરુચ (પ્રે. સાં.યો. કવિતાબેન - ગઢપુર)
  
 
૧ મોભ -. પુષ્‍પાબેન કે.જી. પટેલ - ભરુચ (પ્રે. સાં.યો. કવિતાબેન - ગઢપુર)
  
 
૧ મોભ - નિતાબેન રાજેન્‍દ્રભાઇ - અમદાવાદ (પ્રે. સાં.યો. કવિતાબેન - ગઢપુર)
  
 
૧.મોભ - મિતાબેન રાકેશભાઇ પટેલ - નાહિયેર (પ્રે. સાં.યો. કવિતાબેન - ગઢપુર)
  
 
૧ મોભ -. સોની ચંદુલાલ દયાળજીભા મોરબી
  
 
૧ મોભ - કૃણાલ દેસાઇ - યુએસ (ઓનલાઇન ક્રેડીટ કર્ડથી આવેલ દાન - તા. ૯/૯/૨૦૦૯)
  
 
૧ મોભ - કલ્પનાબેન તથા કવિતાબેન ભાવસાર મુંબઇ પ્રે.સાં.યો.કવિતાબેન ગઢપુર
  
 
૧ મોભ - કલ્પનાબેન તથા નિલમબેન ભાવસાર મુંબઇ પ્રે.સાં.યો.કવિતાબેન ગઢપુર
  
 
૧ મોભ - કાશીબેન બાબુભાઇ સાવલીયા સુરત પ્રે.સાં.યો.કવિતાબેન ગઢપુર
  
 
૧ મોભ - સાં.યો.કાનબાઇબેન તથા સાં.યો.મેધનાબેન ગઢપુર હ.સાં.યો.જયશ્રીબેન

  
 
૧ મોભ - અભિષેક રમેશભાઇ આસોદરીયા અમદાવાદ હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી
  
 
૧ મોભ - હેલીબેન રમેશભાઇ આસોદરીયા અમદાવાદ હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી

      (૨૯) આડા મોભ નાના
    સાં.યો. ગૌરીબેન તથા સાં.યો.શાન્‍તાબેન તથા સાં.યો.લીલાબેન ( ચોગઠવાળા )

      (૩૦) વાસની પટટી
    પ્રસન્નભાઇ હરિપ્રસાદભાઇ પટેલ અમદાવાદ (કઠલાલ) હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી

      (૩૧) સપોટીયા નાના
    તુલશીભાઇ ધનજીભાઇ ચલોડીયા (હ. સ્‍વા.હરિહરપ્રકાશદાસજી, કનુભગત - ખાંભડા)

      (૩૨) સપોટીયા મોટા
    શ્રી શાંતાબેન વિરજીભાઇ નારણભાઇ શાહ પરિવાર - ભચાઉ (મુંબઇ) (હ. વિશ્ર્વવલ્‍લભસ્‍વામી)

      (૩૩) ઓરડાના પાટડા (કુલ ૨)
    ૧. અ.નિ.હર્ષદભાઇ કાનજીભાઇ બલર - સુરત (હ. કાનજીભાઇ)
  
 
ભીમજીભાઇ છગનભાઇ કળથીયા પીપળ હ.સાં.યો.લીલાબેન

      (૩૪) ઓરડાના પાટડા નાના (કુલ ૨)
    ૧. અ.નિ.જેઠાભાઇ નરશિભાઇ પટેલ (હ.ભરતભાઇ કંડારી પ્રે.કો.ઘનશ્યામસ્વામી)
  
 
૧. અ.નિ.નરશિભાઇ ગુલાબભાઇ પટેલ (હ.ભરતભાઇ તથા શારદાબેન પ્રે.સા.યો. રવિકાંતાબા)

      (૩પ) પીઢીયા જોટો (કુલ ૨૦)
    ૨ નંગ - સ્વા.પરમપુરૂષદાસજી ગુરૂ સ્વા.કેશવપ્રસાદદાસજી ગઢપુર
  
 
૧ નંગ - ભાવેશભાઇ લાલજીભાઇ ધડુક દાતરડી - સુરત (હ.પ.પુ.લાલજીમહારાજ )
  
 
૧ નંગ - હિરાલાલ નાગજીભાઇ વિઠ્ઠાણી - નગાળા (હ.હિતેન્દ્રભાઇ તથા હસુભાઇ)
  
 
૧ નંગ - ચંપાબેન હિરાલાલ વિઠ્ઠાણી - નગાળા (હ.કંચનબેનહિતેન્દ્રભાઇ, આશાબેનહસુભાઇ)
  
 
૧ નંગ - કાંતાબેન પ્રેમજીભાઇ શેલીયા - બાબરા (હ.સાં.યો.મણીબા)
  
 
૧ નંગ - જેસાભાઇ રામભાઇ રામ - ભેરાઇ (હ.હરિનંદન સ્વામી)
  
 
૧ નંગ - જયોત્સનાબેન પ્રવિણભાઇ સોની - મુંબઇ
  
 
૧ નંગ - રમેશભાઇ રમણીકભાઇ દોશી - મુબઇ (ભગાદોશીવાળા)
  
 
૧ નંગ - હરેશભાઇ તેજુલાલ દોશી - મુબઇ (ભગાદોશીવાળા)
  
 
૧ નંગ - પરેશભાઇ બાબુભાઇ પટેલ - મુંબઇ
  
 
૧ નંગ - કીરીટભાઇ ભીમજીભાઇ પટેલ - મુંબઇ
  
 
૧ નંગ - મીતેનભાઇ સુધીરભાઇ મોદી - મુંબઇ
  
 
૧ નંગ - ભગવાનભાઇ ભીમજીભાઇ ગઢીયા - નગાળા
  
 
૧ નંગ - હમતલાલ નરોતમદાસ ગાંધી - મુંબઇ (હ.દિપકભાઇ ગાંધી)
  
 
૧ નંગ - દિપકભાઇ ટાંક અમદાવાદ હ.પા.વનજીભગત
  
 
૧ નંગ - અ.નિ.ભગવાનજીભાઇ પ્રાગજીભાઇ રાજપોપટ સુરત હ.ઇશ્વરભાઇ રાજપોપટ
  
 
૧ નંગ - અ.નિ.કાંતાબેન ભગવાનજીભાઇ રાજપોપટ સુરત હ.ઇશ્વરભાઇ રાજપોપટ
  
 
૧ નંગ - એક હરિભકત
  
 
૧ નંગ - ગાયત્રીદેવી પ્રદ્યુમનસહજી જાડેજા ભુજ હ.પુષ્કરસહજી,આનંદીદેવી
  
 
૧ નંગ - સરદારસહજી પ્રમાણસહજી ચુડાસમા ખરેડ હ.ધર્મેન્દ્રસહજી,સુખદેવસહજી

  
 
૧ નંગ - અ.નિ.જેઠાભાઇ નરશિભાઇ પટેલ (હ.ભરતભાઇ કંડારી પ્રે.કો.ઘનશ્યામસ્વામી)
  
 
૧ નંગ - અંકીતકુમાર પટેલ - યુએસએ (ઓનલાઇન ક્રેડીટ કર્ડથી આવેલ દાન -તા. ૨૦/૯/૨૦૦૯)

      (૩૬) કોર્નરના મોભ (૬૮,૦૦૦)
    સાં.યો.મુકતાબેન,સાં.યો.રમાબેન,સાં.યો.મંજુબેન,સાં.યો.શિલ્પાબેન,અલ્પાબેન ગઢપુર

      (૩૭) ઉપરના માળનો મોભ
    લક્ષ્મીબેન ધરમશભાઇ ગઢીયા ગઢડા હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી

      (૩૮) સાહિત્ય ટેબલ
    લક્ષ્મીબેન ધરમશભાઇ ગઢીયા ગઢડા હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી

      (૩૯) થાળની ખુરશી
    ૧ પા.બાબુભગત ગુરૂ પુ.સ્વા.ભકિતવલ્લભદાસજી ગઢપુર
  
 
૧. નરશીભાઇ લક્ષ્‍મણભાઇ કણકોટીયા - ભરુચ (હ. ભરત વિશ્ર્વવલ્‍લભસ્‍વામી)
  
 
૧. મહેશભાઇ હરિભાઇ સુતરીયા - ઝમરાળા (હ. હંસાબેન, બ્રિજેશ, પ્રે. ઘનશ્‍યામસ્‍વામી)
  
 
૧. વિભુતિબેન અમરશીભાઇ બારોટ - અમદાવાદ (હ.પુ.કપિલેશ્ર્વરાનંદજી)
  
 
૧. આરતિબેન જૈમીનભાઇ ઇનામદાસ - અમદાવાદ (હ. કપિલેશ્ર્વરાનંદજી)
  
 
૧. માલતીબેન ભરતભાઇ શાહ - અમદાવાદ (હ. કપિલેશ્ર્વરાનંદજી)
  
 
૧. અનસુયાબેન ત્‍થા જયોતિબેન બ્રહ્મભટ્ટ, દિપ્‍તીબેન શાહ - અમદાવાદ (હ. પુ.કપીલસ્‍વામી)
  
 
૧. નારંગીબેન છગનભાઇ ડગલી - બરવાળા (હ. રાજુભાઇ શાહ પ્રે. પુ. કપીલસ્‍વામી)
  
 
૧. ઉષાબેન સુરેન્‍દ્રભાઇ શાહ - મુંબઇ (હ.પુ.કપિલેશ્ર્વરાનંદજી)
  
 
૧. વિનિતભાઇ કમલેશભાઇ ભરૂચ હ.પા.ભાનુભગત ગઢપુર
  
 
૧. શાંતુબેન મનજીભાઇ પરવાળા હ.જયેશભાઇ,ઘનશ્યામભાઇ ,સુવ્રત

      (૪૦) ઓરડાની સિલગ (કુલ ૧૧)
    ૧ પા.બાબુભગત ગુરૂ પુ.સ્વા.ભકિતવલ્લભદાસજી ગઢપુર
  
 
૧. નરશીભાઇ લક્ષ્‍મણભાઇ કણકોટીયા - ભરુચ (હ. ભરત વિશ્ર્વવલ્‍લભસ્‍વામી)
  
 
૧. મહેશભાઇ હરિભાઇ સુતરીયા - ઝમરાળા (હ. હંસાબેન, બ્રિજેશ, પ્રે. ઘનશ્‍યામસ્‍વામી)
  
 
૧. વિભુતિબેન અમરશીભાઇ બારોટ - અમદાવાદ (હ.પુ.કપિલેશ્ર્વરાનંદજી)
  
 
૧. આરતિબેન જૈમીનભાઇ ઇનામદાસ - અમદાવાદ (હ. કપિલેશ્ર્વરાનંદજી)
  
 
૧. માલતીબેન ભરતભાઇ શાહ - અમદાવાદ (હ. કપિલેશ્ર્વરાનંદજી)
  
 
૧. અનસુયાબેન ત્‍થા જયોતિબેન બ્રહ્મભટ્ટ, દિપ્‍તીબેન શાહ - અમદાવાદ (હ. પુ.કપીલસ્‍વામી)
  
 
૧. નારંગીબેન છગનભાઇ ડગલી - બરવાળા (હ. રાજુભાઇ શાહ પ્રે. પુ. કપીલસ્‍વામી)
  
 
૧. ઉષાબેન સુરેન્‍દ્રભાઇ શાહ - મુંબઇ (હ.પુ.કપિલેશ્ર્વરાનંદજી)
  
 
૧. વિનિતભાઇ કમલેશભાઇ ભરૂચ હ.પા.ભાનુભગત ગઢપુર
  
 
૧. શાંતુબેન મનજીભાઇ પરવાળા હ.જયેશભાઇ,ઘનશ્યામભાઇ ,સુવ્રત

      (૪૧) પગથીયા (રૂ.૧,૨૫,૦૦૦)
    પુષ્પાબેન જયંતિલાલ સોની હ.નેહાબેન પ્રે.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી

      (૪૨) ઇંટોની સેવા (૭૫,૦૦૦)
    પુષ્પાબેન જયંતિલાલ સોની હ.નેહાબેન પ્રે.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી

      અક્ષરઓરડીની ફુટમાં સેવા (૧ ફુટના ૨પ૦૦/-)
    પ ફુટ સા.યો. રમિલાબેન ગુ.લલીતાબા વડોદરાવાળા - ગઢપુર (હ. મનિષાબેન, હંસાબેન અંકીતાબેન)
  
 
૪ ફુટ હંસાબેન તુલસીભાઇ ધાનાણી (હ.માયાબેન, એટલાન્ટા)
  
 
૨ ફુટ સાં.યો.જયાબેન તથા વચનબેન -ગઢપુર
  
 
૨ ફુટ હિરાબેન ધરમશીભાઇ ભીકડીયા - જોટગડા (સુરત) (હ.સાં.યો.અંજુબેન ગુ.જીવુબા)
  
 
૨ ફુટ પુજન શૈલેષભાઇ પુજારા - બોટાદ
  
 
૨ ફુટ વિદિતકુમાર શૈલેષભાઇ પુજારા - બોટાદ
  
 
૨ ફુટ કાનજીભાઇ હિરજીભાઇ જાડા - પ્રતાપગઢ (હ.મનહરભાઇ,હસમુખભાઇ પ્રે.છપૈયાસ્વામી)
  
 
૨ ફુટ ગાયત્રીદેવી પ્રદ્યુમનસહજી જાડેજા - ભુજ (હ.પુષ્કરસહજી, આનંદીદેવી)
  
 
૨ ફુટ સરદારસહજી પ્રમાણસહજી ચુડાસમા -ખરેડ (હ.ધર્મેન્દ્રસહજી,સુખદેવસહજી)
  
 
૨ ફુટ ૧ એક હરિભકત
  
 
૨ ફુટ મયુરભાઇ બટુકભાઇ માંગુકીયા - પાંચતલાવડા (હ.શા.સ્વા.છપૈયાપ્રકાશદાસ)
  
 
૨ ફુટ રામજીભાઇ કે.પટેલ - વડોદરા
  
 
૨ ફુટ હંસાબેન કીરીટભાઇ સોની - વડોદરા (હ. પીન્‍ટુ, પ્રતિક્ષા - બરોડા, પ્રે. કો.સ્‍વા. વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૨ ફુટ રેખાબેન રમેશભાઇ પટેલ સોલડી (પ્રે.પુ.કપીલસ્વામી હ. ગુણુભાઇ પારજીયા)

  
 
૨ ફુટ નવનીભાઇ સોની - લંડન (હ. કો.સ્‍વા. વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૨ ફુટ જનકભાઇ છગનભાઇ સુતરીયા (રાજપરા ભાલ) - ગઢડા
  
 
૨ ફુટ હિરલબેન કલ્પેશભાઇ અમદાવાદ હ.સાં.યો.વિલાસબેન (ઠાંસાવાળા)
  
 
૨ ફુટ શારબેન અરજણભાઇ અમદાવાદ હ.સાં.યો.વિલાસબેન (ઠાંસાવાળા)
  
 
૨ ફુટ અ.નિ.ફુલીબેન હ.સાં.યો.વિલાસબેન (ઠાંસાવાળા)
  
 
૨ ફુટ સાં.યો.વિલાસબેન ગુરૂ મણીબા ગઢપુર
  
 
૨ ફુટ ગોવિંદભાઇ ભાદાણી - ભાંભણ (હ.કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૨ ફુટ મેહુલકુમાર સુરેશચંદ્ર શાહ - કાંદિવલી મુંબઇ
  
 
૨ ફુટ ધર્મકુળ આશ્રીત મહીલા મંડળ રૂસ્‍તમબાગ અશ્ર્વિનીકુમાર - સુરત
  
 
૧ ફુટ ગુણવંતરાય મોહનલાલ ખાટસુરીયા - ગઢડા
  
 
૧ ફુટ વિઠ્ઠલભાઇ સવજીભાઇ સાચપરા - ઇગોરાળા ખાલસા
  
 
૧ ફુટ ભીમજીભાઇ નાનજીભાઇ વાટલીયા - (ગાધકડા) અમદાવાદ
  
 
૧ ફુટ ગૌરીબેન લક્ષ્મણભાઇ ગાબાણી - રળીયાણા
  
 
૧ ફુટ ધીરજભાઇ ટી ભીમાણી - તરપાળા
  
 
૧ ફુટ અશોકકુમાર રણછોડભાઇ પટેલ - વડોદરા
  
 
૧ ફુટ અ.નિ.લાલજીભાઇ દેવજીભાઇ કાનાબાર - મદરડા (હ.લીલાધરભાઇ લાલજીભાઇ)
  
 
૧ ફુટ અ.નિ.સંતોકબેન લાલજીભાઇ કાનાબાર - મદરડા (હ.લીલાધરભાઇ લાલજીભાઇ)
  
 
૧ ફુટ ઇન્દુબા જનકસહ ગોહિલ હ.કિશોરસહ તથા આશાબા - ગઢાળી
  
 
૧ ફુટ અ.નિ.ગંગાબેન જીવરાજભાઇ જેરામભાઇ (હ.માધાભાઇ વશરામભાઇ)
  
 
૧ ફુટ અક્ષયભાઇ પ્રવિણભાઇ પટેલ - ડભાણ હ.છપૈયાપ્રકાશ સ્વામી
  
 
૧ ફુટ શાંતાબેન હરિભાઇ સાંગાણી - કણકોટ (હ.કવિન્દ્ર,મૌલીક,સેજલબેન)
  
 
૧ ફુટ નિકુંજભાઇ ગોપાલભાઇ સોલંકી - ગઢડા (હ.પુ.કપીલેશ્વરાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ નિરવકુમાર દિનેશભાઇ સોલંકી - ગઢડા (હ.પુ.કપીલેશ્વરાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ શેઠ માધવજીભાઇ જીતેન્દ્રભાઇ - ગઢડા (હ.પુ.કપીલેશ્વરાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ જલક તથા તરલ સોલંકી - ગઢડા (હ.પુ.કપીલેશ્વરાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ ચેતનાબેન તથા ભારતીબેન રાઠોડ - વડોદરા (હ.પુ.કપીલેશ્વરાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ નિરવકુમાર નટવરભાઇ મીસ્ત્રી - ઓસ્ટ્રેલીયા (હ.પુ.કપીલેશ્વરાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ ચંપાબેન ચતુરભાઇ રાઠોડ - અમદાવાદ (હ.પુ.કપીલેશ્વરાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ મનસુખભાઇ માવજીભાઇ સતાલીયા - જામનગર
  
 
૧ ફુટ મંજુલાબેન ભુપતભાઇ કરકર - ગઢડા (રોકડા)
  
 
૧ ફુટ અ.નિ.ધોળીબેન ગોરધનભાઇ વૈષ્ણવના - સુર્યપ્રતાપગઢ (હ.સાં.યો.ભાનુબેન)
  
 
૧ ફુટ બાબુભાઇ મોહનભાઇ કળથીયા (હ.પ્રતિકકુમાર જેરામભાઇ) બોટાદ
  
 
૧ ફુટ રણછોડભાઇ નથુભાઇ ગોયાણી - ગઢડા (રોકડા)
  
 
૧ ફુટ ર્ધિમષ્ઠાબેન કિશોરભાઇ ગજજર - ગઢડા (હ.પુ.કપીલેશ્વરાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ બિપીનભાઇ ચીમનભાઇ પટેલ - લતીપુર
  
 
૧ ફુટ સુતરીયા દેવજીભાઇ હરજીભાઇ - બોટાદ
  
 
૧ ફુટ અ.નિ.મહેન્દ્રભાઇ વલ્લભદાસ સોની - વડોદરા (હ.ઘનશ્યામભાઇ , કિરણભાઇ)
  
 
૧ ફુટ વર્ણીકુમાર કિરણભાઇ - ભીમડાદ
  
 
૧ ફુટ અ.નિ.છોટાલાલ છગનલાલ મહેતલીયા પરીવાર - ઘાટકોપર મુંબઇ
  
 
૧ ફુટ સંજયભાઇ ભગવાનભાઇ બલર - અમદાવાદ
  
 
૧ ફુટ એક સત્સંગી બહેન
  
 
૧ ફુટ કુંવરબેન ગોવિદભાઇ - ઊગામેડી (સુરત) (હ.સાં.યો.કવિતાબેન)
  
 
૧ ફુટ ધર્મેશભાઇ ધીરેન્દ્રભાઇ ચોકસી - મુંબઇ
  
 
૧ ફુટ સંદિપભાઇ નવિનચંદ્ર પટેલ (હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ કલ્પનાબેન ચેતનભાઇ પંડયા - નારણઘાટ અમદાવાદ (હ.સાં.યો.મણીબા)
  
 
૧ ફુટ કશ્યપભાઇ ચેતનભાઇ પંડયા - ઘાટકોપર (હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ અ.નિ.સતોકબેન આતાભાઇ ગોહિલ - ઘાટકોપર (હ.પ્રવિણભાઇ પ્રે.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ અ.નિ.હેમકુંવરબેન આતાભાઇ ગોહિલ - ઘાટકોપર (હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ હંસાબેન ભીખાભાઇ દેવજીભાઇ મોરડીયા - નાનાઝીંઝાવદર (હ.અમિત,સોનબેન)
  
 
૧ ફુટ ઘનશ્યામ મગનલાલ કેવળભાઇ પટેલ - ગોધરા
  
 
૧ ફુટ પરબતભાઇ જીવરાજભાઇ - નાનામાચીયાળા (હ.સાં.યો.જયાબેન)
  
 
૧ ફુટ નાથાભાઇ જીવરાજભાઇ - નાનામાચીયાળા (હ.સાં.યો.જયાબેન)
  
 
૧ ફુટ રૂષલકુમાર પટેલ - મુંબઇ
  
 
૧ ફુટ અલ્પાબેન પટેલ - મુંબઇ
  
 
૧ ફુટ પરેશભાઇ હરિભાઇ અંબાસણા - ગઢડા (હ.ધર્મભાઇ પ્રે.બ્ર.સ્વા.ચંદ્રપ્રકાશાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ ગોમતીબેન જીવણભાઇ - માંડવધાર
  
 
૧ ફુટ ઊજીબેન મનજીભાઇ - ઊમરાળા (હ.દામજીભાઇ,વલ્લભભાઇ,વિનોદભાઇ)
  
 
૧ ફુટ સીતાબેન ઓધવજીભાઇ ઠર - લીલીયા
  
 
૧ ફુટ ર્હિષલકુમાર કૌશીકભાઇ દુધાત - ભાવનગર
  
 
૧ ફુટ કશ્યપકુમાર સંજયભાઇ ધોરાજીયા - ભાવનગર
  
 
૧ ફુટ મોહનભાઇ ભાણાભાઇ માંગરોળીયા - વાંશીયાળી (પ્રે.બ્ર.સ્વા.ચંદ્રપ્રકાશાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ ઊજીબેન મોહનભાઇ માંગરોળીયા - વાંશીયાળી (પ્રે.બ્ર.સ્વા.ચંદ્રપ્રકાશાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ અ.નિ.રતિલાલ વલ્લભદાસ પટેલ - બાકરોલ (હ.ભાવિન તથા સચિન)
  
 
૧ ફુટ પાર્ષદ પોપટભગત ગુરૂ સ્વા.હરિપ્રિયદાસજી - બોટાદ
  
 
૧ ફુટ પ્રિતિબેન અમિન - મુંબઇ
  
 
૧ ફુટ લાભુબેન ભુદરભાઇ માકાસણા - માંડવધાર

  
 
૧ ફુટ હરિકૃષ્ણ હિતેશભાઇ દેશાઇ મુંબઇ હ.સાં.યો.રમિલાબેન(વડોદરા),સાં.યો.વિલાસબેન
  
 
૧ ફુટ ઘનશ્યામભાઇ તળશીભાઇ ગઢીયા ગઢડા હ.કો.સ્વા.ઘનશ્યામવલ્લભદાસજી
  
 
૧ ફુટ જાદવજીભાઇ સુખલાલ સોની પરિવાર બોટાદ હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી
  
 
૧ ફુટ કમલેશભાઇ ભીમજીભાઇ પોપટ પરિવાર મુંબઇ હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી
  
 
૧ ફુટ યશવંતભાઇ લક્ષ્મણભાઇ પરમાર ગઢપુર
 
   ૧ ફુટ ઊષાબેન વિનોદભાઇ ભાવસાર અમદાવાદ
  
 
૧ ફુટ પરાગ,કપીલ,ઊર્વશી,તથા જયશ્રી રંગપર
  
 
૧ ફુટ સંજયભાઇ ભગવાનભાઇ બલર - અમદાવાદ
  
 
૧ ફુટ એક સત્સંગી બહેન
  
 
૧ ફુટ કુંવરબેન ગોવિદભાઇ - ઊગામેડી (સુરત) (હ.સાં.યો.કવિતાબેન)
  
 
૧ ફુટ ધર્મેશભાઇ ધીરેન્દ્રભાઇ ચોકસી - મુંબઇ
  
 
૧ ફુટ સંદિપભાઇ નવિનચંદ્ર પટેલ (હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ કલ્પનાબેન ચેતનભાઇ પંડયા નારણઘાટ - અમદાવાદ (હ.સાં.યો.મણીબા)
  
 
૧ ફુટ કશ્યપભાઇ ચેતનભાઇ પંડયા - ઘાટકોપર (હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ અ.નિ.સતોકબેન આતાભાઇ ગોહિલ - ઘાટકોપર (હ.પ્રવિણભાઇ પ્રે.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ અ.નિ.હેમકુંવરબેન આતાભાઇ ગોહિલ - ઘાટકોપર (હ.કો.સ્વા.વિશ્વવલ્લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ હંસાબેન ભીખાભાઇ દેવજીભાઇ મોરડીયા - નાનાઝીંઝાવદર (હ.અમિત,સોનબેન)
  
 
૧ ફુટ ઘનશ્યામ મગનલાલ કેવળભાઇ પટેલ - ગોધરા
  
 
૧ ફુટ પરબતભાઇ જીવરાજભાઇ - નાનામાચીયાળા (હ.સાં.યો.જયાબેન)
  
 
૧ ફુટ નાથાભાઇ જીવરાજભાઇ - નાનામાચીયાળા (હ.સાં.યો.જયાબેન)
  
 
૧ ફુટ રૂષલકુમાર પટેલ - મુંબઇ
  
 
૧ ફુટ અલ્પાબેન પટેલ - મુંબઇ
  
 
૧ ફુટ પરેશભાઇ હરિભાઇ અંબાસણા - ગઢડા (હ.ધર્મભાઇ પ્રે.બ્ર.સ્વા.ચંદ્રપ્રકાશાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ ગોમતીબેન જીવણભાઇ - માંડવધાર
  
 
૧ ફુટ ઊજીબેન મનજીભાઇ - ઊમરાળા (હ.દામજીભાઇ,વલ્લભભાઇ,વિનોદભાઇ)
  
 
૧ ફુટ સીતાબેન ઓધવજીભાઇ ઠર - લીલીયા
  
 
૧ ફુટ ર્હિષલકુમાર કૌશીકભાઇ દુધાત - ભાવનગર
  
 
૧ ફુટ કશ્યપકુમાર સંજયભાઇ ધોરાજીયા - ભાવનગર
  
 
૧ ફુટ મોહનભાઇ ભાણાભાઇ માંગરોળીયા - વાંશીયાળી (પ્રે.બ્ર.સ્વા.ચંદ્રપ્રકાશાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ ઊજીબેન મોહનભાઇ માંગરોળીયા - વાંશીયાળી (પ્રે.બ્ર.સ્વા.ચંદ્રપ્રકાશાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ અ.નિ.રતિલાલ વલ્લભદાસ પટેલ - બાકરોલ (હ.ભાવિન તથા સચિન)
  
 
૧ ફુટ પાર્ષદ પોપટભગત ગુરૂ સ્વા.હરિપ્રિયદાસજી - બોટાદ
  
 
૧ ફુટ પ્રિતિબેન અમિન - મુંબઇ
  
 
૧ ફુટ લાભુબેન ભુદરભાઇ માકાસણા - માંડવધાર
  
 
૧ ફુટ મંગળાબેન રમણીકભાઇ સોની રાધીકા જવેલર્સ ગઢડા (હ.પુ.કપીલસ્વામી)

  
 
૧ ફુટ મધુબેન નવનીતભાઇ સોની - લંડન (હ. કો.સ્‍વા. વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ નિલેશભાઇ નવનીતભાઇ સોની - લંડન (હ. કો.સ્‍વા. વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ અલ્‍પાબેન નિલેશભાઇ સોની - લંડન (હ. કો.સ્‍વા. વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ પ્રિયમભાઇ નિલેશભાઇ સોની - લંડન (હ. કો.સ્‍વા. વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ ભરતભાઇ છગનભાઇ સુતરીયા (રાજપરા ભાલ) - ગઢડા
  
 
૧ ફુટ ગં.સ્‍વ. પાર્વતીબેન સવજીભાઇ નાકરાણી - ભેંસાણ (હ. જીતુભાઇ, વિશ્ર્વવલ્‍લભસ્‍વામી)
  
 
૧ ફુટ અ.નિ.સવજીભાઇ રણછોડભાઇ નાકરાણી - ભેંસાણ (હ. વિપુલભાઇ, વિશ્ર્વવલ્‍લભસ્‍વામી)
  
 
૧ ફુટ સાં.યો.પાર્વતીબા ખોપાળાવાળા - ગઢપુર
  
 
૧ ફુટ જીજ્ઞેશભાઇ વાઘજીભાઇ પટેલ (હ. ગુણુભાઇ પારજીયા)
  
 
૧ ફુટ બાબુભાઇ રામજીભાઇ કેવડીયા - ગઢડા (હ.પુ.કપિલેશ્ર્વરાનંદજી)
  
 
૧ ફુટ ખાચર ભગુભાઇ મંગળુભાઇ (દાદાબાપુના વંશજ) - ગઢપુર (હ. કપીલસ્‍વામી)

  
 
૧ ફુટ પંડયા હરિશંકરભાઇ નાનજીભાઇ - પીપરલા (હ. કપીલસ્‍વામી)
  
 
૧ ફુટ ભાવેશભાઇ રવજીભાઇ જેઠવા (રાધીકા ઇમીટેશન) - ગઢડા (હ. કપીલસ્‍વામી)
  
 
૧ ફુટ ગં.સ્‍વ.મંગળાબેન - મુંબઇ (હ. સરલાબેન સુરેન્‍દ્રભાઇ ત્રિવેદી પ્રે.કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ વિણાબેન રણછોડભાઇ રામજીભાઇ વોરા - મુંબઇ (હ. વિશ્ર્વવલ્‍લભ સ્‍વામી)
  
 
૧ ફુટ દિપાલીબેન અનિલભાઇ રણછોડભાઇ રામજીભાઇ વોરા - મુંબઇ (હ. વિશ્ર્વવલ્‍લભ સ્‍વામી)
  
 
૧ ફુટ પુજાબેન હરિશભાઇ બાબુભાઇ વોરા - મુંબઇ (હ. વિશ્ર્વવલ્‍લભ સ્‍વામી)
  
 
૧ ફુટ સવિતાબેન મોહનભાઇ કાજાવદરા - ભાંભણ (હ. વિશ્ર્વવલ્‍લભ સ્‍વામી)
  
 
૧ ફુટ દેવકુભાઇ સામંતભાઇ ખાચર - ગઢપુર
  
 
૧ ફુટ ભાવનાબેન મનહરભાઇ ગઢીયા ગઢડા હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી-ગઢપુર

  
 
૧ ફુટ સ્વ.રેખાબેન હરેશભાઇ ગઢીયા હ.નિકુંજ ગઢડા હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી-ગઢપુર
  
 
૧ ફુટ સ્વ.બાબુલાલ લક્ષ્મણભાઇ રાદડીયા ભાચા હ.કંચનબેન પ્રે.શ્રી કપીલસ્વામી
  
 
૧ ફુટ વિમુબેન કરશનભાઇ જમોડ હ.હિતેશ,આશિષ ગઢડા પ્રે.શ્રી કપીલસ્વામી
  
 
૧ ફુટ નરેશભાઇ ભાસ્કરભાઇ વ્યાસ મહુવા હ.ધ્વની પ્રે.શ્રી કપીલસ્વામી
  
 
૧ ફુટ જીતેન્દ્રભાઇ વ્યાસ ભાવનગર હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી-ગઢપુર
  
 
૧ ફુટ સ્વ.ગોતમભાઇ પ્રમોદભાઇ ત્રિવેદી ભાવનગર હ.પુ.કપિલેશ્વરાનંદજી-ગઢપુર
  
 
૧ ફુટ સવિતાબેન હરિભાઇ અંબાસણા - ગઢડા (હ.પુ.કપિલેશ્ર્વરાનંદજી, ગઢપુર)
  
 
૧ ફુટ ભરતભાઇ ગોવિંદભાઇ મકાસણા - માંડવધાર
  
 
૧ ફુટ પારુલબેન નિસીથકુમાર મધુસુદનભાઇ ઓઝા - મુંબઇ (હ.કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ કમલેશભાઇ ભીજીભાઇ પોપટ - મુંબઇ (હ.કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧. ફુટ જાદવભાઇ સુખલાલભાઇ સોની - બોટાદ (હ.કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ રામજીભાઇ કુરજીભાઇ ભાદાણી - ભાંભણ (હ.કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ કરશનભાઇ જેરાજભાઇ કાજાવદરા - ભાંભણ (હ.કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ ગોવિંદભાઇ અરજણભાઇ - ખસ (હ.કો.સ્‍વા.વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી)
  
 
૧ ફુટ દુર્લભજીભાઇ દેવજીભાઇ પરમાર ગઢડા
  
 
૧ ફુટ અમરબાઇ હરજીભાઇ રામજીભાઇ વેકરીયા બળદીયા કચ્છ
  
 
૧ ફુટ ચંપાબેન થોભણભાઇ પટેલ સમઢીયાળા નં-૧
  
 
૧ ફુટ બાબુભાઇ ગોકુળભાઇ ડુંગરાણી માંડવધાર
  
 
૧ ફુટ ફાલ્ગુનીબેન રમેશભાઇ,સેજલબેન જગદિશભાઇ સુરત પ્રે.સાં.યો.કવિતાબેન ગઢપુર
  
 
૧ ફુટ અશોકભાઇ કનુભાઇ,હર્ષકુમાર અશોકભાઇ બારૈયા ભાવનગર
  
 
૧ ફુટ અશ્વિનભાઇ મુળજીભાઇ,આશિષભાઇ મુળજીભાઇ પંજવાણી મુંબઇ

  
 
૧ ફુટ ઊર્મિલાબેન જીતેન્દ્રભાઇ જગડા રાજુલા પ્રે.સાં.યો.વિલાસબેન (દાડમાવાળા)
  
 
૧ ફુટ યશપાલ અશોકભાઇ જેબલીયા ગઢડા(રોકડા)
  
 
૧ ફુટ મનુભાઇ મોહનભાઇ વઘાસીયા વાશીયાળી હ.બ્ર.સ્વા.ચંદ્રપ્રકાશાનંદજી
  
 
૧ ફુટ પંડયા હરિશંકરભાઇ નાનજીભાઇ પીપરલા હ.બ્ર.સ્વા.ચંદ્રપ્રકાશાનંદજી
    ૧ ફુટ
ગોકુળભાઇ પોપટભાઇ સોડવડીયા - સાંજણાવાવ

      રકમથી સેવા
 
 
  ૧,૦૦,૦૦૦/- એસ. એમ. સાપરીયા, વડોદરા
    ૧૪૦૦૦/-  અ.નિ. પ્રણભાઇ ઓધવજીભાઇ પરમાર (હ. ધર્મેન્‍દ્રભાઇ પ્રાગજીભાઇ પરમાર તથા લલીતભાઇ) - રાજુલા
    ૧૧,૦૦૦/- સરીતાબેન સંજયભાઇ - સમઢીયાળા નં.૨ (હ.પુ.કપીલેશ્વરાનંદજી)
  
 
૩,૦૦૦/- ધર્મકુળ આશ્રિત શ્રીભકિતમાતા મહિલા મંડળ - સુરત (હ.પ.પુ.ગાદિવાળા માતૃશ્રી)

લાલ કલરથી લખેલ દાતાઓની સેવાની રકમ ગઢપુર મંદીરમા જમા થઈ ગયેલ છે.

નોંધ - ૨પ૦૦ સુધીની સેવા કરનારના નામ અહિ લખવામાં આવશે.
એ શિવાય અન્‍ય જગ્‍યાએ લેખ લખવામાં આવશે નહિ.

 

Copyright © 2010 Shreeji Mandir Surat | Designed by Perfect Marketing | Hosted by: Garvi Infotech Pvt. Ltd. | Call:+9825088887